CONTACT

Vul dit formulier in of stuur een email naar info@kikkespulle.nl 
of bel  0703805340 

Vernieuwen
Algemene verkoopvoorwaarden Kikke Spulle
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Leverancier gedane aanbiedingen of met haar afnemers te sluiten overeenkomsten, mondeling, via internetdomeinen of schriftelijk tot stand gekomen respectievelijk door leverancier zijn bevestigd
1.2 Het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Kikke spulle behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
2. Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de
potentiele Kopers tot het doen van een aanbod. Kikke Spulle is op geen enkele wijze hieraan
gebonden.
2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang deze op de Website staan vermeld en zolang de voorraad strekt.
2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij anders vermeld in de offerte.
2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden naar het door Koper opgegeven (e-mail)adres, per post is verzonden of ondertekend in de winkel. U kunt te allen tijde schriftelijk (per post, fax of e-mail) een bestelling waar nog geen betaling bij heeft plaats gevonden, herroepen zonder opgaaf van reden. U gaat akkoord met onze leveringsvoorwaarden, zodra u de order heeft ondertekend.
2.5 Informatie, afbeeldingen, mededelingen, mondeling, telefonisch, via SMS, e-mail of anderszins verstrekt en opgaven etc met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kikke Spulle garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie etc in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzend/bezorgkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de website vermeld. Kikke spulle geeft de kosten van bezorging, die voor rekening van Koper komen, bij de totstandkoming van de overeenkomst aan Koper op.
3.3 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die
aanbieding.
3.4 Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de
totstandkoming van de overeenkomst door Kikke spulle worden gecorrigeerd.
3.5 Na tot stand komen van de overeenkomst dient de aanbetaling, vastgesteld op 20% van het totaalbedrag, te worden betaald. Betaling kan geschieden per banktransfer of in de winkel met pin, creditcard of contant . Bij levering kan het resterende bedrag per mobiele pin/contant worden voldaan aan desbetreffende chauffeur. Of indien gewenst, in overleg met kikke spulle, vooraf worden betaald per bank. Levering kan niet plaatsvinden indien het resterende bedrag niet kan worden voldaan. Artikelen zullen retour worden genomen, eventuele gemaakt bezorgkosten in meerdering worden gebracht.
3.6 Prijsverhogingen zijn na de totstandkoming van de overeenkomst niet toegestaan tenzij: de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.
3.7 Ingeval van niet-tijdige betaling, is kikke spulle bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of levering van producten op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.
4. Levering
4.1 Kikke Spulle zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten. Bij verzenden, wordt de bestelling zo spoedig mogelijk, doch altijd na ontvangst van de betaling verstuurd met PostNL Parcelware. Bij levering door PostNL Parcelware dient u een afleveradres op te geven waar iemand aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen. Het pakket zal eerst 1x maal bij u worden aangeboden. Bij niet aanwezig zal door PostNL Parcelware een notitie in de brievenbus achter gelaten worden dat het pakket binnen een bepaalde periode bij het dichtstbijzijnde postkantoor opgehaald kan worden.
Mocht het pakket niet worden opgehaald bij het postkantoor en retour aan Kikke Spulle worden verstuurd, dan kunnen wij het pakket opnieuw aan u toesturen nadat u de verzendkosten aan ons heeft voldaan. (dit geldt ook bij orders boven de 50,00.) Bij leveringen naar Belgie wordt het pakket 1x aangeboden en zal dan retour worden gezonden aan Kikke Spulle. U dient dan nogmaals de verzendkosten te voldoen alvorens het pakket kan worden toegestuurd. (Bij annuleren van de order brengen wij 25% van het orderbedrag in rekening)
4.2 De door Kikke spulle opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de levertijden van leveranciers en zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat.
4.3 De levering van de producten geschiedt op de adresgegevens zoals deze door u opgegeven zijn. Kikke Spulle is niet verantwoordelijk voor onjuiste gegevens van de geadresseerde, indien dit problemen met de levering tot gevolg heeft. Bij leveringen door Kikke spulle bezorgservice maken wij een passende afspraak, doch kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor uitlopen van tijd door bv overmacht situatie, denkend aan verkeer.
5. Eigendom
5.1 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan Koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op Koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het door Koper opgegeven afleveradres worden aangeboden en/of op het postkantoor, resp. bij de buren van Koper (indien Koper zulks vooraf expliciet te kennen heeft gegeven) worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn.
6. zichttermijn / herroepingsrecht / retourneren
6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren en direct kennis te geven aan Kikke spulle, bij voorkeur per e-mail met foto`s.
6.2 Alleen in geval van koop of afstand zal aan Koper na ontvangst van de bestelde producten een zichttermijn van zeven(7) kalenderdagen worden gegeven binnen welke termijn Koper gerechtigd is, zonder opgave van redenen, de onderliggende overeenkomst te ontbinden en de bestelde producten te retourneren c.q terug te zenden. (altijd onbeschadigd en in originele verpakking) Dit dient altijd schriftelijk- per e-mail te worden vermeld aan Kikke spulle. Kosten van bezorgen en retourneren zijn voor koper. Indien via Paypal voldaan zijn de (bank)kosten die deze manier van betalen met zich mee brengt voor klant. Dus te retourneren bedrag is minus paypalkosten (3.6% van het bedrag)
6.3 Van het herroepingsrecht (6.2) zijn uitgezonderd de koop op afstand van producten die: (1) tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper (2) duidelijk persoonlijk van aard zijn (speciaal voor u bestelde artikelen) (3) door hun aard niet kunnen worden geretourneerd (denk aan (zit)meubelen)/ reeds gemonteerde meubelen / verlichting etc. (4) snel kunnen bederven of verouderen; (5) indien Koper de originele verpakking heeft weggegooid (6) vintage artikelen (7) afgeprijsde artikelen/ artikelen met korting verkregen. (8) showmodellen
6.4 Indien de Koper van het herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt, dan draagt Kikke spulle zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het door Koper aan Kikke spulle betaalde, zulks met uitzondering van de bezorgkosten heen/ retour. Deze kosten zijn te alle tijden voor de koper. U kunt onze produkten altijd komen bekijken in onze woonwinkel in Den Haag.
6.5 bij retourneren van gekochte artikelen in de winkel zal Kikke spulle nooit het aankoopbedrag retourneren in geld, ten alle tijden zal kikke spulle een tegoedbon uitschrijven. Retourneren is mogelijk binnen 14 dagen, muv artikelen beschreven in 6.3
6.6 bij het annuleren van een order, is Kikke spulle gerechtigd 30% van het verkoopbedrag als
onkosten in rekening te brengen aan koper.
6.7artikelen uit de outlet of artikelen met korting kunnen nooit worden geruild of retour worden genomen.
7. garantie en Aansprakelijkheid
7.1 Kikke spulle staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de op de Website/ in winkel aangegeven specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met bestaande overheidsvoorschriften. Indien van toepassing gelden voor de door de Kikke spulle geleverde producten de algemene garantievoorwaarden. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant dan wel de importeur op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van Koper ten aanzien van het product die voortvloeien uit dwingend voorgeschreven wettelijke bepalingen, onverlet. Altijd schriftelijk en met foto`s de gebreken, zodra geconstateerd, aan Kikke Spulle kenbaar maken
7.2 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage aan het product als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Kikke spulle of de fabrikant zijn verricht; -indien gebreken aan het product het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; -indien
beschadiging aan het product is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud van de zijde van Koper.
7.3 Kikke spulle is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Kikke spulle. Kikke spulle is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
7.4 De informatie op de Website/in de winkel wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Kikke spulle behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren
7.5 De inhoud van de Website, alsmede de inhoud van alle andere uitingen van Kikke spulle op internet, is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Kikke spulle kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van die informatie. Kikke spulle is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten, onjuistheden, misverstanden, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander (elektronisch) communicatiemiddel in het verkeer tussen Koper en Kikke spulle dan wel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Kikke spulle sluit voorts iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden op vragen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld.
8. Overmacht
8.1 In geval van overmacht is Kikke spulle niet gehouden haar verplichten jegens Koper na te komen, respectievelijk worden haar verplichtingen jegens Koper voor de duur van de overmacht opgeschort.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enige moment niet beschikbaar zijn van de Website.
9. Intellectuele eigendom
9.1 Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven
informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de Website berusten bij Kikke spulle, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens begrepen suigeneris rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede, al dan niet octrooieerbare, technische? en/of commerciele knowhow, methoden en concepten.
9.3 De Website en alle onderdelen daarvan zijn, met uitzondering van bepaalde hyperlinks,
eigendom van Kikke spulle. Het is niet toegestaan om de Website of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopieren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kikke spulle. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.
10. Persoonsgegevens en privacy
10.1 Kikke spulle zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Kikke spulle neemt daarbij de van? toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
10.2 Indien Koper aan Kikke spulle te kennen geeft geen directe commerciele communicatie per post, telefoon, e-mail, SMS en dergelijke te willen ontvangen, zal Kikke Spulle zulks respecteren, voor zover zulks in haar vermogen ligt.
11. diversen
11.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te `s gravenhage en zullen door Kikke spulle op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden zijn tevens op de Website te raadplegen.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 Kikke spulle | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel